OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GW1K/00006034/7
Rodzaj obwieszczenia :
nieruchomość
Miejsce Licytacji :
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich, sala nr 13
Data licytacji :
2022-09-26
Godzina licytacji :
11:00:00
Cena wywoławcza :
106 500,00zł
Cena oszacowana :
142 000,00zł
Opis szczegółowy :
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GW1K/00006034/7 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Grzegorz Grzegolec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2022r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Rynek 2-3 w sali nr 13 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego pod adresem 66-530 Drezdenko, Kościuszki 36/8, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1K/00006034/7 stanowiącego wyłączną własność dłużnika. Suma oszacowania wynosi 142 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 106 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 80 10901900 0000 0001 3410 3776 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data wpłynięcia środków na rachunek Komornika). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika w godzinach pracy kancelarii oraz w sądzie w godzinach pracy Sądu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015 poz.626 art.2 pkt 3) od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie.
Zdjęcia dołączone do obwieszczenia :
14_20220624132727.jpg
14_20220624132727.jpg
14_20220624132657.jpg
14_20220624132657.jpg
14_20220624132633.jpg
14_20220624132633.jpg
14_20220624132610.jpg
14_20220624132610.jpg
14_20220624132519.jpg
14_20220624132519.jpg
14_20220624132546.jpg
14_20220624132546.jpg
14_20220624132451.jpg
14_20220624132451.jpg
Pliki dołączone do obwieszczenia :