OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GW1K/00018197/4
Rodzaj obwieszczenia :
nieruchomość
Miejsce Licytacji :
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Data licytacji :
2023-06-27
Godzina licytacji :
10:00:00
Cena wywoławcza :
110 000,00zł
Cena oszacowana :
165 000,00zł
Opis szczegółowy :
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GW1K/00018197/4 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Grzegorz Grzegolec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-06-2023r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich mającego siedzibę przy ul. Rynek 2-3 w sali nr 3, odbędzie się druga licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej przysługującego dłużnikowi: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "RADGOS" Sp. z o.o. nieruchomości dłużnika położonej: 66-520 Dobiegniew, Radęcin, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1K/00018197/4. Suma oszacowania wynosi 165 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 80 10901900 0000 0001 3410 3776 (liczy się data uznania przelewu na koncie Komornika). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ww. terminie w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich I Wydział Cywilny ul. Rynek 2-3 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43ksh lub art.228ksh lub art. 394ksh w zależności od rodzaju spółki. Dłużnik nie wykazał, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, w związku z czym zgodnie z art. 43 ust. 21 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług przyjmuje się, że warunki do zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione. W związku z powyższym do kwoty sprzedaży nieruchomości należy doliczyć 23% VAT. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015 poz.626 art.2 pkt 3) od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie.
Zdjęcia dołączone do obwieszczenia :
30_20230517144240.jpg
30_20230517144240.jpg
30_20230517144258.jpg
30_20230517144258.jpg
Pliki dołączone do obwieszczenia :