OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GW1K/00017635/0
Rodzaj obwieszczenia :
nieruchomość
Miejsce Licytacji :
Kancelaria Komornika
Data licytacji :
2023-06-29
Godzina licytacji :
12:00:00
Cena wywoławcza :
33.000,00zł
Cena oszacowana :
44.000,00zł
Opis szczegółowy :
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GW1K/00017635/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Grzegorz Grzegolec na podstawie art. 10136 §1 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-06-2023 r. o godz. 12:00 w kancelarii Komornika mieszczącej się 66-500 Strzelce Krajeńskie ul. Ludowa 30/7 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej obejmującej działkę nr 102 o powierzchni 1,83ha położoną w obrębie Rąpin, gmina Drezdenko, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1K/00017635/0 stanowiącej wyłączną własność dłużniczki. Suma oszacowania wynosi 44.000,00 zł, zaś cena wywołania zgodnie z art. 867§2 w zw. z art. 10136§1 kpc jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33.000,00zł. Z uwagi na to, że do niniejszej licytacji mają zastosowanie przepisy obowiązujące na dzień wszczęcia postępowania tj. 13-06-2011r., w niniejszej sprawie nie mają zastosowania przepisy dotyczące złożenia wadium. Zgodnie z art. 871 w zw. z art. 10136 §1 kpc nabywca obowiązany jest do złożenia natychmiast po licytacji jednej piątej ceny nabycia, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12.00 następnego dnia. W związku z tym, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną znajdą zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego, w szczególności dotyczące pierwokupu przez KOWR. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika w godzinach pracy kancelarii odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015 poz.626 art.2 pkt 3) od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie.
Pliki dołączone do obwieszczenia :