OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GW1K/00005271/3
Rodzaj obwieszczenia :
nieruchomość
Miejsce Licytacji :
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Data licytacji :
2023-09-29
Godzina licytacji :
11:00:00
Cena wywoławcza :
142.500,00zł
Cena oszacowana :
190.000,00zł
Opis szczegółowy :
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Grzegorz Grzegolec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2023 r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich I Wydział Cywilny 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Rynek 2-3 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 66-500 Strzelce Kraj., Brzoza 51/2, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GW1K/00005271/3. Suma oszacowania wynosi 190.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142.500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 80 10901900 0000 0001 3410 3776 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data uznania na rachunku bankowym komornika). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015 poz.626 art.2 pkt 3) od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie.
Pliki dołączone do obwieszczenia :